Sài Gòn Đất Và Người

Tác giả: Nguyễn Thanh Lợi

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành 

Giọng đọc: Nguyên Xuyến