Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp – Đại Tướng Của Nhân Dân, Của Hòa Bình

2251

Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp – Đại Tướng Của Nhân Dân, Của Hòa Bình

Tác giả: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Văn Huyên sưu tầm và biên soạn

Nhà Xuất Bản Lao Động ấn hành năm 2009 

Giọng đọc: Xuân Nghị