Biển Đông Yêu Dấu 

Tác giả: Trần Ngọc Toản

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Trung Can