Điện Biên Phủ – Những Trang Vàng Lịch Sử – Hoàng Minh Phương

2014

Điện Biên Phủ – Những Trang Vàng Lịch Sử

Tác giả: Hoàng Minh Phương

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2004

Giọng đọc: Kim Duyên