Đời Người Xuyên Thế Kỉ

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Trung Nghị