Sống có giá trị tập 2: Nơi bạn dừng chân

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Thiên Ân