Sống có giá trị tập 3: Thắp ngọn đuốc xanh

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Phạm Hùng