Thiên Nhiên Liều Thuốc Nhiệm Màu 

Tác giả: Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Steve Zikman

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Thanh Trúc