Thực Tại Hiện Tiền

1609

Thực Tại Hiện Tiền

Tác giả: Sư Viên Minh

Sách ghi lại 4 bài thuyết pháp của Tỳ kheo Viên Mình, trình bày giáo lý cơ bản của Phật giáo như Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Ngũ uẩn, đặc biệt nhấn mạnh cái chơn, vọng, nêu bật cái thực tại chân thật, hiện hữu trước mắt, cái đương xứ tức chơn, tức đối tượng của giải thoát, cốt lõi chung nhất của Phật giáo, vượt ngoài những dị biệt hình thức và phương tiện của các tong môn, hệ phái Phật giáo.