Vợ Đông Chồng Tây

Tác giả: Kiều Bích Hương

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Hoàng Anh