Tháng Ngày Tôi Sống Với Những Người Cộng Sản

Tác giả: Thanh Nghị 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hồng Vị