Người Nhạc Sĩ Mù

Tác giả: V.Korolenco

Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội ấn hành 2000

Giọng đọc: Bá Chung