Những Mảnh Mắt Nhìn

Tác giả: Thái Cường

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp. HCM và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Phạm Hùng