Vĩnh Biệt Mùa Hè 

Tác giả: Nguyễn Đông Thức

Nhà Xuất Bản Phụ Nữ và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hiếu