Như Thiên Đường Lạnh 

Tác giả: Nguyễn Thị Thụy Vũ

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên