Thú Hoang 

Tác giả: Nguyễn Thị Thụy Vũ
 
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành 
 
Giọng đọc: Kim Phượng