Trang Chủ Danh mục Thích Đức Thắng

Danh mục: Thích Đức Thắng

Luật Tứ Phần – HT Thích Đức Thắng

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng 

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 6. Tỳ Ni Tăng Nhất

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG VI: TỲ-NI TĂNG...

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 5. Điều Độ

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG V: ĐIỀU BỘ A....

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 4. Thất Bách Kết Tập

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG IV: THẤT BÁCH...

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 3. Ngũ Bách Kết Tập

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG III: Ngũ BÁCH KẾT...

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 2. Tạp Sự

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG II: TẠP SỰ 1....

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 1. Phòng Xá

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG I: PHÒNG XÁ 1. Ca-lan-đà...

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 18. Pháp

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG XVIII: PHÁP 1. Khách...

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 17. Tỳ Kheo Ni

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG XVII: TỲ-KHEO-NI I. KIỀU-ĐÀM-DI Thế...

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 16. Diệt Tránh

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG XVI: DIỆT TRÁNH I....

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 15. Phá Tăng

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG XV: PHÁ TĂNG 1....

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 14. Già Yết Ma

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG XIV: GIÀ YẾT-MA 1....

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 13. Phú Tàng

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG XIII: PHÚ TÀNG Thế...

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 12. Người

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG XII: NGƯỜI 1. Phú...

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 11. Khiển Trách

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG XI: KHIỂN TRÁCH 1....

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 10. Chiêm Ba

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o---CHƯƠNG X: CHIÊM-BA 1. Cử...

Bài mới