Vào ngày 14/08/Quý Mão (28/092023), tại đạo tràng Tu viện Tường Vân đã trang nghiêm diễn ra lễ sám hối thường kỳ.

sam hoi 3009 (5)

Vào lúc 19h00, Đại Đức Thích Tâm Năng – Chánh thư ký Ban Hoằng Pháp huyện Bình Chánh đã đến đạo tràng chia sẻ Phật pháp với đề tài: “Ngũ uẩn trong tư tưởng kinh Pháp Hoa”. Qua bài pháp thoại, Đại đức giảng sư đã khái quát khái niệm của ngũ uẩn và chỉ rõ hình trạng sắc uẩn được nói đến trong Phẩm Dược Vương Bồ Tát thứ 23.

Sau thời pháp thoại, Chư tôn đức Tăng đã quang lâm đại hùng Phật điện hướng dẫn Phật tử cử hành nghi thức sám hối trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

sam hoi 3009 (1)

Sau đây là một số hình ảnh:

sam hoi 3009 (2) sam hoi 3009 (3) sam hoi 3009 (4)      sam hoi 3009 (10)

sam hoi 3009 (15) sam hoi 3009 (11) sam hoi 3009 (12)  sam hoi 3009 (14)  sam hoi 3009 (16) sam hoi 3009 (17) sam hoi 3009 (18) sam hoi 3009 (19) sam hoi 3009 (20) sam hoi 3009 (21) sam hoi 3009 (22)   sam hoi 3009 (25)  sam hoi 3009 (27) sam hoi 3009 (28) sam hoi 3009 (29) sam hoi 3009 (30) sam hoi 3009 (31) sam hoi 3009 (32) sam hoi 3009 (33) sam hoi 3009 (34)

sam hoi 3009 (39) sam hoi 3009 (35)   sam hoi 3009 (38)