Trong 2 ngày (18-19/09/Kỷ Hợi), phật tử gần xa đã trở về Tu Viện Tường Vân Tham dự lễ kỷ niệm ngày xuất gia của đức Bồ Tát Quán Thế Âm.

Quán Thế Âm, tiếng Phạn gọi là Avalokitévara, nghĩa là vị Bồ Tát quán sát âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại. Do Ngài quán sát âm thanh một cách tự tại mà chứng được bản thể chân thường của vũ trụ. Bất cứ trong một quốc độ nào khi nghe  tiếng chúng sanh đau khổ, kêu cầu thì Ngài hiện thân cứu độ rất tự tại mà do vậy ngài còn có danh xưng là Quán Tự Tại.

Mở đầu khóa lễ, chư Tăng cùng các Phật tử đã thành tâm thọ trì Kinh Phổ Môn, xưng tán công hạnh Bồ Tát qua 12 lời đại nguyện với ý nghĩa cầu mong đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

Cũng vào lúc  20h30, tại lễ đài Bồ tát Quán Thế Âm,  toàn thể đạo tràng trang nghiêm  đảnh lễ 500 lạy theo kinh ngũ bách danh.Sau đây là một số hình ảnh:

Bài liên quan