Nhân lễ vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia, trong 2 ngày (18–19/09/Canh Tý), Tu Viện Tường Vân trang nghiêm tổ chức khóa lễ trì tụng Kinh Phổ Môn và lạy Ngũ Bách Danh.

Vía Bồ Tát Quán Thế Âm là lễ kính vía thường niên của Tu viện, nhằm tuyên lại công hạnh, năng lực nhiệm mầu của Bồ tát Quán Thế Âm. Ngài đã phát 12 lời đại nguyện để cứu độ chúng sanh vượt qua tai nạn, khổ đau. Những ai hướng tâm quy kính Ngài sẽ có phước duyên thù thắng, viễn ly sanh tử khổ, luôn được bình an và hạnh phúc.

Đúng 19h00, khóa lễ tụng Kinh Phổ Môn được diễn ra, dưới sự tham dự của chư Tăng và Phật tử.

Vào lúc 20h30: Trong không khí tôn nghiêm, từng danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát được cất vang, mỗi danh hiệu là một lạy chí thành theo nghi thức Ngũ Bách Danh, nguyện cầu mưa hòa gió thuận, dịch bệnh sớm tiêu trừ.


Sau đây là một số hình ảnh:

Tụng Kinh Phổ Môn

Bài liên quan