Thursday, 8 June, 2023
Lòng sùng tín cúng dường

Lòng sùng tín cúng dường

Phẩm Dược Vương Bồ-tát bổn sự, thứ 23, nói về Bồ-tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến “ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp hội của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tinh tấn kinh hành, nhất tâm cầu thành Phật, đủ một vạn hai ngàn năm...
Đức Dalai Lama nói về Phật giáo ứng dụng (P4)

Đức Dalai Lama nói về Phật giáo ứng dụng (P4)

HỎI: Có sự khác biệt nào giữa tâm linh quang và Phật tính? ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Chúng là giống nhau. Phật tính có thể là bản chất trống rỗng của tâm thức,...
nicolas moscarda eoJbO7P 1RY unsplash

Sống lương thiện, yêu thương mọi người

Con người ai cũng có phần ích kỉ trong mình, song con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện...
Hoằng pháp là Phật sự của tứ chúng

Hoằng pháp là Phật sự của tứ chúng

Từ ngày 5 đến ngày 8-12-2015, hơn 1.200 đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành cả nước và 700 hoằng pháp...

Bài mới