Đời Đường, có hai vị thiền sư trẻ Trí Tạng và Huệ Tạng, đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Một hôm hai huynh đệ ra ngoài vườn chơi.

Ngài Trí Tạng hỏi ngài Huệ Tạng:
– Sư đệ biết bắt hư không chăng.

 Ngài Huệ Tạng trả lời:
– Biết.

– Làm sao bắt?
Ngài Huệ Tạng liền đưa tay ra ôm hư không. Ngài Trí Tạng quở:
– Bắt như vậy làm sao được hư không?

Ngài Huệ Tạng hỏi:
– Huynh làm sao bắt?

Ngài Trí Tạng liền nắm lấy lỗ mũi Huệ Tạng lôi đi. Ngài Huệ Tạng la:
– Nắm như vậy chết người ta, buông ra!

Ngài Trí Tạng nói:
– Bắt như vậy mới được hư không.

HT. Thích Thanh Từ