Con từ cõi Phật lạc đi mê
Dẫu biết con đang lạc lối về
Cố gắng xoay đầu về hướng Phật
Khó vì chưa bỏ được chữ buông.
    
Tha thiết thành tâm con lạy Phật
Thệ nguyền dẹp bỏ giặc sân si
Nhưng sao cái ngã còn quá lớn
Bỏ cái nhỏ nầy níu cái to.

Ơn Thầy nói pháp bao kiến giải
Muốn con tự ngộ lối đi về
Với con dễ nhất làm việc thiện
Để xua cái ác nó chực chờ.

Với Thầy quá dễ con còn khó
Khỏi lạc lối về cốt chữ buông
Một chữ khó hành trôi vạn kiếp
Bao đời tạo tác nghiệp mang đầy.

Dám đâu qụyt nợ miệng nói hay
Con còn chấp chặc, tâm nhiều rễ
Ông chủ lăn tròn tợ quả banh
Banh thì chỉ mệt mùa world cup.

Còn con lăn mệt suốt bốn mùa
Từ nay con gắng không lăn nữa
Ngoan ngoãn nghe Thầy dạy pháp tu
Trầm luân… giải thoát tùy con chọn
Chẳng dám dễ vui uổng kiếp người.

(ST)