Đời sống thanh nhàn cứ tự nhiên,
Đâu cần tìm hiểu đến nhân duyên,
Mong thành chánh quả nên tu đạo,
Thanh lọc thân tâm phải tọa thiền.
Muốn được leo lên bờ chánh giác,
Phải buông bỏ hết những ưu phiền.
Nguyện tu cho đến vô lượng kiếp,
Tự thắp đèn từ sáng chân nguyên.

Trần Đan Hà