Am lành được cấp rất thiên nhiên
Dưỡng bệnh tu hành cũng thuận duyên
Sáng sáng công phu hằng tĩnh giác
Ngày ngày kinh kệ lẫn tham thiền
Ít tham biết đủ thường an lạc
Nhiều muốn đa cầu lắm não phiền
Danh lợi thế quyền nên dứt bỏ
Tuỳ tâm tự tại giữa thanh nguyên

Thích Viên Thành