– Tà kiến là bờ bên này, Chánh kiến là bờ bên kia.
– Tà phương tiện là bờ bên này, Chánh phương tiện là bờ bên kia.
– Tà ngữ là bờ bên này, Chánh ngữ là bờ bên kia.
– Tà nghiệp là bờ bên này, Chánh nghiệp là bờ bên kia.
– Tà mạng là bờ bên này, Chánh mạng là bờ bên kia.
– Tà niệm là bờ bên này, Chánh niệm là bờ bên kia.
– Tà định là bờ bên này, Chánh định là bờ bên kia.
– Tà trí là bờ bên này, Chánh trí là bờ bên kia.

bo-ben-nay-bo-ben-kia

Này Bà La Môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia”.
“Ít người giữa nhân loại, đến được bờ bên kia
Còn số người còn lại, xuôi ngược chạy bờ này
Những ai hành trì pháp, theo Chánh pháp khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia…”.

(st)