Trích trong bài giảng: nếu thế gian chỉ toàn cái thiện?