Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 217 đến 220)