Trong nhà Thiền, có vị tăng đến hỏi Thiền sư Tào Sơn – Bổn Tịch:
– Thế nào là cây kiếm không mũi?

Sư đáp:

– Không có rèn luyện mà thành.

Tức không do tạo tác. Ông tăng lại hỏi:

– Vậy cái dụng của nó như thế nào?

Sư nói:

– Ai gặp đều chết hết.

Ông tăng hỏi:

– Còn người không gặp thì sao?

Sư bảo:

– Cũng phải rơi đầu.

Vị tăng nghi ngờ liền hỏi:

– Người gặp đều chết thì đó là chuyện cố nhiên rồi, còn người không gặp thì tại sao cũng phải rơi đầu?

Thiền sư đáp:

– Ông không nghe nói là “nó hay sạch tất cả” sao?

Ông tăng lại hỏi:

– Khi sạch hết thì sao?

Sư bảo:

– Mới biết có cây kiếm này.

Thích Thông Phương – Trích Ta Là Thì Chẳng Phải là Ta