Có một vị học tăng ngồi bên am thấy một con rùa bèn hỏi thiền sư Đại Tùng:
– Chúng sanh đều là xương trong da, vì sao con rùa lại da trong xương?

Thiền sư Đại Tùng nghe xong, không đáp, chỉ cởi giày cỏ của mình để trên lưng rùa.

Vì cử chỉ này của Đại tùng mà thiền sư Thủ Đoan có làm một bài tụng:

Trên da rành rõ cốt tròn tròn,
Vẽ quái trùng trùng thật dễ xem.
Rút đôi giày cỏ để lên đấy,
Tăng kia lại bị Đại Tùng lừa.

Thiền sư Phật Đăng cũng có làm một bài tụng:

Pháp không riêng khởi,
Cảnh chiến vừa sanh.
Con rùa không biết lên vách, 
Giày cỏ hành cước theo người.

Thiền sư Bảo Phong lại chỉ ra rõ ràng:

Rành rành truyền ngoài lời,
Tin đâu có xưa nay?

Tụng rằng:

Ném đồng vàng, quay xương thiếc.
Nước về Đông, trời lặn Tây.


ST