Về giáo lý và tư tưởng, những kinh điển được trích dẫn trong sách này hầu hết đều là những kinh điển thuộc văn hệ Nikaya (tạng Pali) và văn hệ A hàm (tạng Hán). Tác giả đã có chủ ý không sử dụng nhiều các kinh Đại Thừa, với mục đích chứng minh rằng những tư tưởng lớn của các kinh Đại Thừa đều đã có mặt đầy đủ trong các kinh Nikaya và A hàm, và chỉ cần đọc các kinh này với một thái độ cởi mở là có thể nhận ra được các tư tưởng lớn kia trong ấy. Kinh điển nào cũng là kinh điển của đạo Bụt, dù là kinh Bắc tông hay Nam tông.

Kinh điển Đại Thừa cho ta một cái nhìn phóng khoáng hơn về giáo lý căn bản của đạo Bụt, có thể giúp ta phòng ngừa sự co rút lại của giáo lý và của những phương pháp hành trì giáo lý. Giáo lý Đại Thừa giúp ta khám phá được chiều sâu của các nền văn học Nikaya và A hàm, giống như ánh sáng chiếu vào đối tượng quán sát của kính hiển vi, một đối tượng quán sát đã hơi biến hình và méo mó vì những thủ thuật cất giữ nhân tạo. Cố nhiên là các kinh điển Nikaya và A hàm gần với đạo Bụt nghuyên thỉ hơn, nhưng các kinh điển này đã bị sửa chữa và biến hình ít nhiều vì cách hiểu và cách hành trì của những truyền thống đã có công truyền thừa và cất giữ những kinh điển ấy. Các thế hệ học giả và hành giả tương lai cần căn cứ trên kinh điển của cả hai truyền thống Bắc tông và Nam tông để có thể khôi phục lại tinh thần nguyên thỉ của đạo Bụt. Chúng ta phải sử dụng tất cả các kinh điển của cả hai truyền thống.

Tác giả đã cố ý không nhắc tới những phép thần thông mà kinh sách thường hay sử dụng để tô điểm cho cuộc đời của Bụt, những phép thần thông mà chính Bụt đã khuyên môn đệ không nên để thì giờ và tâm lực vào việc luyện tập và sử dụng. Tác giả lại không ngần ngại nói tới những khó khăn mà Bụt thường gặp phải trong đời sống hàng ngày, ngoài xã hội cũng như trong giới môn đệ của chính người. Nếu trong sách này Bụt được hiện ra như một con người khá gần gũi với chúng ta, một phần đó là cũng do các nguyên cơ đã kể.

Tên người và tên xứ bằng tiếng Pali được sử dụng trong sách này bởi vì tiếng Pali dễ đọc hơn. Cuối sách có bản đối chiếu những tên người và tên xứ bằng tiếng Pali, Phạn và Hán Việt để bạn đọc tham khảo.


Bảng đối chiếu

Tên người và tên xứ bằng tiếng Pali, Phạn và Hán Việt.

Bị chú: Những danh từ tiếng Phạn đều có dấu hiệu (s). Ngoài ra là tiếng Pali và tiếng Hán Việt.

Pali, Phạn, Hán-Việt

Ajita Kesakambali, Ajita Kesalakambala (s), A di kiều xá khâm bà la
Aggivessana, Dighanakha Dirghanakha (s) Trưởng trảo phạm chí
Ajatasattu Ajatasatru (s) A xà thế
Ajita Kesakambali Ajita Kesakambala (s) A di đa kiều xá khâm bà la
Anathapindika Anathapindada (s) Cấp cô độc
Ananda A nan đà
Anga Ương già
Angulimala Ương quật ma, Ương quật ma la
Alar Kalama A la ca lam
Amtodana Cam lộ phạn vương
Anuruddha Anuruddha A nậu lâu đà
Aniruddha A ni luật đà, A na luật,A nậu lâu đà
Asita A tư đà
Assaji Asvajit (s) A thấp bà trí, A xà ba thệ, A xà du, Mã thắng
Vappa Vachpa (s), Ba sa bí
Dronodana Bạch phạn vương
Prakritt Bát cát đế
Bhadda Kapilani Bhadra Kapila (s) Bạt đà ca tỳ la
Bhaddiya Bhadrika (s) Bạt đề
Bhargava Bạt già bà
Bhaddiya Bạt đà ca tỳ la, Bạt đề lợi ca, Bật đề ly
Bimbisara Tần bà xa la
Brahma Phạm thiên
Kassapa Kasyapa (s), Maha Kassyapa (s) Ca diếp
Kaludayi Kalodayin (s) Ca lưu đà di
Kasi Ca thi
Kapilavatthu Kapilavastu (s) Ca tỳ la vệ
Campa Chiêm bà
Kosala Câu tát la, Kiều tát la
Kusinara Kusinagara (s) Câu thi na
Cinca-manavika Chiên già, hay Chiên xà
Sonadanda Chủng đức
Gopa Cù di
Ghosira Cù sư la
Yashodhara Da du đà la
Devadatta Đề bà đạt đa
Indra Đế thích
Ganga Hằng
Gavampati Kiều phạm ba đề
Gayasisa Tượng đầu
Yasa Yasas (s) Già xá
Gijjhakuta Grdhrakuta (s) Linh thứu, Linh sơn, Kỳ xà quật
Gotami Kiều đàm di
Pataliputta Pataliputra (s) Ba liên phất
Jambu Hồng táo
Isipatana Mrigadava (s) Lộc uyển, Lộc dã,
Jeta Kỳ đà
Jetavana Kỳ viên, Kỳ thọ, Cấp cô độc viên
Jivaka Kỳ bà, Thời phược ca
Kanthaka Kiền trắc
Kosambi Kausambi (s) Kiều thường di
Kondanna, Anata Kondanna Kaundinya, Ajnata Kaundinya (s) Kiều trần như, A nhã Kiều trần như
Kimbila Kim tỳ la
Kosambi Kusinagara (s) Cự thường di,Kiều thường di
Kudagarasala Trùng các
Rahula La hầu la
Ramagama Ramagrama (s) Lam mạt
Licchavi Lê xa, Ly xa
Uppadavanna Utpalavarna Liên hoa sắc
Matangi (s) Ma đăng già
Magadha Ma kiệt đà
Maya Ma gia
Mahanama Mahanaman (s) Mahanam, Ma nam câu lợi
Maha Pajapati Maha Prajapati (s) Ma ha ba xà ba đề
Makkhali Gosala Maskari Gosaliputra (s) Mạt khư lê câu xa li
Mallika Mạt lợi, Ma lợi
Moggallana Maudgalyayana (s) Mục kiền liên, Mục liên
Nanda Nan đà
Neranjara Nairanjana (s) Ni liên thuyền
Nigrodha Nyagrodha (s) Ni câu đà
Nigantha Nataputta Nigrantha-Jnatiputra (s) Ni câu đà nhã đề tử
Pakudha Kaccayana Kaluda Katyayana (s) Phù đà ca chiên diên
Pataliputta Pataliputra (s) Hoa thị, Ba liên phất, Ba đa lợi phất đa la
Punna Purna (s), Purnamattrayaniputra (s) Phú lâu na, Phú lâu na di đa la ni tử
Purana Kassapa Purana Kasyapa (s) Phú lâu na ca diếp
Prakriti Bát cát đế
Rajagaha Rajagrha (s) Vương xá
Sakya Thích ca
Sanjaya Belatthiputta Sanjaya Vairatiputra (s) Tán nặc gia tỳ xá lê tử
Samkasya Tăng khư thi
Sariputta Sariputra (s) Xá lợi phất
Savatthi Sravasti (s) Xá vệ
Siddhatta Siddhartha (s) Tất đạt đa
Siva Thấp bà
Sudatta Tu đạt đa
Sujata Tu già đa, Tu xà đa
Suddhodana Tịnh Phạn
Sundari, Sundara, Sundarika Tôn đà lợi
Sudina Tu đề na
Sunita Tu ni đà
Visnu Vishnu (s) Thấp nữu
Venuvana Trúc lâm, Trúc viên, Trúc lâm tịnh xá
Vejanra Tỳ lan nhã
Vidudabha Virudhaka (s) Tỳ lưu ly
Vimala Tỳ ma la
Vesali Vaisali (s) Tỳ xá ly, Vệ xá ly
Udayin Ưu đà di
Upali Ưu ba ly
Uruvela Uruvilva (s) Ưu lâu tần loa
Uddaka Ramaputta Udraka Ramaputra (s) Uất đầu lam,Uất đa la ma
Vaidehi Vi đề hi
Vappa Bà sa bí, Bà phu
Dasabala Kasyapa (s) Thập lực ca diếp
Vassakara Vũ xá
Vejanra Vairanti (s) Tỳ lan nhã
Vimala Tỳ ma la, Vô cấu
Channa Chandaka (s) Xa nặc

Đường Xưa Mây Trắng