Còn người hiền trí tinh anh
Sức nhờ cảm hóa tạo thành mạnh thay.
Người đa văn cõi trần này
Nhờ tra xét kỹ tạo ngay sức mình.

Riêng Sa Môn, bậc tu hành
Sức do nhẫn nhục đạt thành mà thôi!
Hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời
Sáng bừng trí tuệ, rạng ngời từ bi

Cõi lòng an lạc mọi bề,
Ngại chi nghịch cảnh, xá gì chướng duyên
Luôn bình thản, mãi an nhiên.
Khi tâm điều phục sức liền mạnh sao!

Đâu còn có phước đức nào
Sánh cùng nhẫn nhục từ bao lâu rồi!
Cả Thân, Khẩu, Ý đồng thời
Ba phần nhẫn nhục con người nên theo!
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma)