Học Cơ Nguyên Nguyên tham gia học tập trong văn hóa và giáo dục. Cho ăn, có một phần, một phần của nhau, một
phần của nó, một phần của chúng , ngày qua mà không có gì, xin lỗi từ bi

Thiền Sư Vô Đức Đức:

– một trong những thứ khác nhau, một trong những thứ khác nhau, một cách hợp lý. Phần cứng và phần cứng và phần tử trong phần của chúng.

Nguyên Trì không Văn, Hồi:

– Bạch thầy! Con chỉ có một mình đến đây tham học, bên thân con hoàn toàn không mang theo con vật nào cả, làm sao trông coi? Vả lại, con nghĩ rằng những động vật ấy đâu có dính dáng gì với khóa trình cần phải tu.

Thiền sư Vô Đức cười, nói:

– Ta nói hai con kên kên, đó là ông thường phải cảnh giác hai con mắt mình – phi lễ chớ nhìn; hai con nai, là ông cần phải giữ gìn hai chân mình, đừng để nó chạy theo đường tội ác – phi lễ chớ làm; hai con nhạn, là hai tay ông phải thường làm công tác, tận tình trong trách nhiệm của mình – phi lễ chớ động; một con trùng là cái lưỡi của ông phải cột chặt lại – phi lễ chớ nói; một con gấu, là tâm ông, ông phải khắc chế cá nhân riêng tư của mình – phi lễ chớ tưởng; người bệnh là chỉ cho thân ông, hy vọng ông đừng để nó vào tội ác. Ta mong rằng trên đường tu đạo, những khóa trình cần phải tu đó không thể thiếu được.

ST