Đại sư Ngẫu Ích triều nhà Thanh vì đắc tội với triều đình nên bị bắt giam vào ngục ít lâu.

Có nhiều người đồng cảm với cảnh ngộ của Ngài nên an ủi rằng: 

– Trong lao ngục có nhiều tội phạm như vậy, Đại sư ở trong đó chắn phải cảm thấy rất ghê sợ và cũng phải chịu khổ rất nhiều phải không?

Chỉ thấy Đại sư Ngẫu Ích trả lời với tâm trạng vui vẻ:

Không đâu! Những người mà tôi gặp trong đó đều là Bồ tát cả! Ở trong tù, tôi không chỉ được giảng Kinh thuyết Pháp, chỉ dẫn mọi người tọa thiền mà tôi còn được yên tĩnh tu hành không bị quấy rầy. Thật sự là tôi rất hoan hỷ.

ST