Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Ban Biên Tập xin gửi đến quý vị lịch giảng của Thầy Thích Phước Tiến tại Canada tháng 9 & 10 năm 2017. Kính mong quý vị sắp xếp thời gian đến nghe pháp.

Lịch Giảng Của Thầy Thích Phước Tiến Tại Canada Tháng 9 & 10 Năm 2017