Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Ban Biên Tập xin gửi đến quý vị lịch giảng của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ tháng 10, 11 & 12 năm 2017. Kính mong quý vị sắp xếp thời gian đến nghe pháp.

Bài liên quan