BBT website Phật Pháp Ứng Dụng xin gửi đến quý vị Lịch Giảng Tháng 5 – 2017 Của Thầy Thích Phước Tiến. Kính mời quý vị sắp xếp thời gian đến nghe pháp.

Lịch Giảng Tháng 5 - 2017 Của Thầy Thích Phước Tiến

Bài liên quan