Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng xin thông báo đến quý vị lịch giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến tháng 8 – 2016 (Tháng 7 – Bính Thân)

Lịch Giảng Tháng 8 - 2016 Của Thích Phước Tiến