Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu trụ ở Hồ Nam, có lần hỏi một vị học tăng mới đến tham học:

– Ông từ đâu đến?
Học tăng thưa:
– Giang Tây.

– Có thấy Mã Đại Sư chăng?
– Thấy.

Hy Thiên dùng tay chỉ một đống củi hỏi :
– Thiền sư Mã Tổ giống đống củi không?
Học tăng không đáp được.

Vì ở chỗ thiền sư Thạch Đầu không khế hợp, nên trở lại Giang Tây tham kiến thiền sư Mã Tổ, và kể lại việc ấy cho Mã Tổ nghe. Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất nghe xong, ung dung cười mỉm, hỏi học tăng:
– Ông xem đống củi kia nặng bao nhiêu?
– Con chưa lường kỹ.
– Ông có sức quá lớn.
– Vì sao?
– Ông từ Nam Nhạc vác một đống củi đến đây, há chẳng có sức sao?


Theo Thường Chiếu