Có hai huynh đệ cùng tham thiền học đạo, sư huynh giữ gìn giới luật rất kỹ, không bao giờ phạm giới nào. Sư đệ sống lười biếng lại còn ưa uống rượu.
Một hôm, sư đệ đang uống rượu, sư huynh vừa từ cửa phòng đi qua, sư đệ bèn gọi:

– Sư huynh ! Vào đây uống một chén coi!

Sư huynh nhìn sư đệ bằng một con mắt khinh thường, mắng:

– Đồ hư đốn, đã xuất gia làm tăng mà không giữ giới rượu!

Sư đệ nghe xong, không nể phục, cũng lớn tiếng nói:

– Người không biết uống rượu, không giống người.

Sư huynh nghe vậy nổi cáu trách:

– Xin hỏi, tôi không giống người, vậy giống cái gì?

Sư đệ đáp:

– Sư huynh giống một ông Phật tôn quý.


ST