Thấy một tín đồ thường đến chùa bố thí cúng dường, tu tập Thiền định và học hỏi giáo lý rất siêng năng. Sư hỏi:
– Ông muốn cầu gì?

– Con muốn tích tập thêm công đức và hiểu biết để đến khi công đầy trí đủ thì đạt thành chánh quả.

Sư nói:
– Nếu vậy, lúc thành chánh quả chắc ông phải nặng ký lắm.

Vi Tiếu – TG: Huyền Không Tử