Nếu một mai tôi trở về cát bụi
Xin ai đừng khóc lóc tiễn đưa tôi
Nếu thương tôi hãy niệm phật liên hồi
Đó mới là tình thương chân thật
Phút lâm chung quan trọng nhất đời người
Dẫu biết rằng các bạn rất thương tôi
Nhưng khóc lóc sẽ làm tôi lưu luyến
Ai cũng biết thế gian là huyễn mộng
Đến rồi đi là chuyện kiếp nhân sinh
Chúng ta đây là những vị khách trần
Về với phật mới là thân vĩnh cữu.

Trong quá khứ vì tôi vô tình hay cố ý,
Nếu như tôi có lỡ gây đau khổ cho ai,
Tôi xin người ấy tha lỗi cho tôi.
Trong quá khứ nếu như vì vô tình hay cố ý,
Nếu có ai gây khổ đau cho tôi,
Tôi xin được tha thứ cho người ấy.

(st)