Có lần tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm luận đạo với thiền sư Vô Trụ ở sau tự viện, có con quạ đậu trên cây trước sân kêu.
Thiền sư Vô Trụ hỏi tướng quốc: “Có nghe tiếng quạ kêu không?”. Tướng quốc đáp: “Nghe”.

Bỗng dưng con quạ bay đi, thiền sư Vô Trụ lại hỏi tướng quốc: “Có nghe tiếng quạ kêu không?”. Tướng quốc đáp: “Không”. Thiền sư Vô Trụ nói:

– Hiện bây giờ ta vẫn nghe tiếng quạ kêu.

Tướng quốc nghe xong, kinh ngạc, hỏi:
– Quạ đã bay đi rồi, không còn tiếng kêu, vì sao thầy nói vẫn nghe tiếng quạ kêu?

Thiền sư Vô trụ giải thích:
– Có nghe không nghe, không quan hệ gì tánh nghe, xưa nay không sanh, đâu từng có diệt ? Khi có tiếng, thì thanh trần tự sanh, khi không tiếng thì thanh trần tự diệt nhưng tánh nghe này không theo tiếng mà sanh, không theo tiếng mà diệt. Ngộ được tánh nghe này thì không bị thanh trần chuyển. Nên biết rằng tiếng là vô thường, nghe không có sanh diệt, cho nên quạ có đến đi còn tánh nghe của chúng ta không có đến đi.

Ngay đó Tướng quốc được khế nhập.

ST