“Học nhận lỗi” để thành tâm sám hối
Điều anh hùng của các bậc đại nhân
Nhược điểm nhận sai quấy biết giành phần
Mới xứng đáng người tu hành chân chính
Người tầm thường khi lỗi lầm trốn tránh
Đổ cho người hòng chạy tội đã gây
Biết “nhận lỗi” đức khiêm tốn là thầy
Không nhận lỗi mới chính là đại tội.

“Học nhu hòa” mềm mỏng không lầm lỗi
Mới an lòng thanh thản được sống dai
Tâm nhu hòa như lưỡi dẻo và dài
Tiến bộ lớn khi nhu hòa được giữ
Răng tuy cứng không trọn đời lữ thứ
Phải xa lìa có khi tuổi còn non.

“Học nhẫn nhục” xử sự thật vuông tròn
Chuyện tuy to thành không nhờ hóa giải
Nhẫn một chút biển lặng trời an thái
Nhịn một lời thấy biển rộng trời cao
Dùng trí tuệ “nhẫn nhục” thật mạnh giàu.


“Học thấu hiểu” để được thông cảm nhau
Hầu giúp đỡ cho nhau cùng xóa sạch
Hết nghi ngờ tránh bao điều thử thách
Dứt mê lầm dừng hẳn chuyện thị phi
Khi thấu hiểu hòa kính có xa gì
Tâm hiểu thấu giúp thái hòa nhân thế.


“Học buông bỏ” sẽ nhẹ nhàng thân thể
Ôm làm gì để phải mãi còng lưng
Sống bao dung đừng chấp trước ngại ngùng
Tôn trọng nhau nhận lỗi người mới quý.


“Học cảm động” mới là người có trí
Thấy điểm ưu của người khác vui mừng
Điều không may chia sẻ chớ dững dưng
Tâm Bố Tát thương nhau niềm thông cảm.


“Học sinh tồn” sức khỏe ghi tâm khảm
Phải duy trì luyện tập khỏe thân tâm
Giúp gia đình bè bạn được yên tâm
Với thân nhân cũng trọn niềm hiếu đễ. 

(ST)