Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp do Thầy Thích Đạo Quang giảng.

Bài liên quan