video

Giảng tại Chùa Linh Thông, Hà Nội, ngày 12-06-08.