Bài thuyết pháp Duy Biểu Học Bài Tụng Số 23 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Hạ – Làng Mai ngày 27/12/1992

 

Bài liên quan