Pháp thoại Khái Quát Vi Diệu Pháp do SC. Thích Nữ Tâm Tâm giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-08-2018

Bài liên quan