Pháp thoại Chuyển Hóa Đau Khổ Bằng Chánh Niệm do SC. Thích Nữ Tâm Tâm giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017

video