Bài thuyết pháp Cách Thức Vượt Qua Khổ Đau do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 31/12/2017

Bài liên quan